۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
اخبار
موافقت نامه پروژه لوله گذاري و جمع آوري آبهاي سطحي

  

موافقت نامه

شهرداري لاهيجان

پروژه لوله گذاري و جمع آوري  آبهاي سطحي

 مسيركوچه يحيي آباد 13 ( كوچه سبحاني)

مصوبه شماره 25 مورخ 23/7/96 شوراي محترم اسلامي شهر

سال1396


  نام پيمانكار : پيمانكاري رضا بابايي

  

بسمه تعالي

 

موافقتنامه

اين  موافقتنامه بر اساس درخواست شماره 28263 مورخ 2/6/96 واحد عمران   به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود  بين شهرداري لاهيجان به شماره اقتصادي 411388561159  بنمايندگي آقاي 
مسعود كاظمي  شهردار لاهيجان كه در اين پيمان ، كارفرما ناميده مي شود ، از يك سو و پيمانكاري رضابابايي  به مديريت  آقاي
 رضا بابايي ليالستاني به نشاني :  لاهيجان
ليالستان- كارگاه مصالح بتني بابايي تلفن :09111414739  كه در اين پيمان پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبق  مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است طبق مصوبه شماره 25 مورخ 23/7/96 شوراي محترم اسلامي شهر و براساس استعلام انجام شده  منعقد مي گردد .

ماده 1 . موضوع قرارداد

موضوع قرارداد  عبارت است از ، نسبت به تخريب و برچيدن آسفالت و بتن و كانيوي موجود  با دستگاه كاتر ، انجام عمليات خاكبرداري  با دست و ماشين تا ارتفاع حداكثر 90/1، انجام عمليات لجن برداري ، انجام گودبرداري و اجراي مخلوط ريزي كف و اجراي بتن كفسازي و شيب بندي طولي  مناسب ، قالببندي  و اجراي لوله بتني به قطر داخلي 400  ميلي متر  به طول 80 متر ، اجراي بتن پوشش لوله به عيار 350 كيلوگرم سيمان در متر مكعب ، تهيه واجراي بتن دور لوله و روي لوله به ضخامت cm20، تسطيح و خاكريزي و پوشش مسير حفاري ،  لايروبي مسير شبكه آبراه ، تهيه مصالح و احداث منهول ( شامل بلوك چيني و... ) و ساخت ونصب در پوش بتني در ابعاد مختلف طبق دستور واحد  نظارت واقع در مسير كوچه يحيي آباد 13
 ( كوچه سبحاني ) را طبق دستور كار  و مشخصات فني و اجرايي و با
نظارت شهرداري واحد عمران  خواهد بود .

رعايت اصول فني و مشخصات اجرايي الزامي است . رعايت امنيت و نگهداري كارگاه بعهده پيمانكار ميباشد . پرداخت حق الزحمه با تائيد دستگاه نظارت در قالب صورت وضعيت خواهد بود . تهيه كليه مصالح (بجز لوله ) و تجهيزات مورد نياز  شامل كاتر ، كمپرسور ، بيل مكانيكي و ساير تجهيزات جهت اجراي پروژه  بعهده پيمانكار ميباشد .  كليه كسورات قانوني بعهده  پيمانكار مي باشد .  در صور ت تامين دستگاه بيل از طرف كارفرما 5 درصد از مبلغ كاركرد كسر خواهد گرديد . تهيه لوله بعهده آبفا ميباشد .

 

ماده 2 . اسناد و مدارك پيمان

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است كه رعايت كليه نشريه هاي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كه به نوعي با عمليات موضوع اين قرارداد مرتبط است الزامي مي باشد .

الف ) موافقتنامه

ب )    شرايط عمومي

ج )    شرايط خصوصي

د )    برنامه زماني كلي

ه)    فهرست بهاء و مقادير كار

و )   مشخصات فني ( مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي ) ، دستورالعملها و استانداردهاي فني

ز )   نقشه ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و بمنظور اجراي پيمان به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد جزء  اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد . اين اسناد بايد در چهارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود . اين اسناد ، ممكن است بصورت مشخصات فني ، نقشه ، دستور كار و صورتمجلس باشد .

درصورت وجود هر گونه دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان ، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه

دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات  عمومي است و

اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بهاء بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد .

ماده3  . مبلغ پيمان

مبلغ پيمان  به عدد 000/000/ 180 ريال    به حروف  يكصد و هشتاد ميليون ريال  است . مبلغ قرارداد طبق شرايط پيمان تا  25% مبلغ اوليه  قابل افزايش يا كاهش مي باشد .  ارائه 10% از مبلغ قرارداد بصورت ضمانت نامه بانكي و يا مبلغ نقدي به حساب سپرده شهرداري بعنوان ضمانت تعهد انجام كار از سوي پيمانكار الزامي است . 10 درصد از مبلغ هر صورت وضعيت بعنوان حسن انجام كار تا پايان دوره تضمين قرارداد نزد كارفرما باقي خواهد ماند .

1-     تهيه كليه مصالح و اجراي لوله بتني به قطر داخلي 400  ميلي متر طبق موضوع قرارداد از قرار هر متر طول 000/600/1  ريال

2-   تهيه مصالح و احداث منهول( شامل بلوك چيني و... )  و ساخت و نصب درپوش بتني در ابعاد مختلف  هر عدد به
 مبلغ 000/500/2 ريال

3-     لايروبي مسير شبكه در اقطار مختلف از قرار هر متر طول 000/90 ريال

به موارد موضوع پيمان هيچگونه تعديل پرداخت نميگردد .

ماده 4 . تاريخ تنفيذ ، مدت  و تاريخ شروع به كار

الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن ( ابلاغ از سوي كارفرما ) نافذ است .

ب) مدت پيمان 2  ماه است و  اين مدت ، تابع تغييرات موضع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است .

ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان ، تنظيم مي شود .

پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت يك هفته   نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع
پيمان ، اقدام نمايد .

ماده 5 . دوره تضمين يا دوره نگهداري

حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي شود ، براي
 مدت 9 ماه از سوي پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل شود .

ماده 6 . نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، از طرف كارفرما به عهده  شهرداري واحد عمران  به نشاني : لاهيجان خيابان شهيد فهميده -  ساختمان معاونت اجرايي واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود .

 

ماده 7 . فسخ قرارداد :

در صورتيكه به تشخيص كارفرما پيمانكار به هر علت و در هر مرحله از كار قادر به اجراي تعهدات خود براي انجام خدمات موضوع قرارداد و كسب رضايت كارفرما نباشد كارفرما مي تواند طي پانزده  روز و با اعلام قبلي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد . پس از فسخ قرارداد كارفرما نسبت به تهيه و تنظيم صورتجلسه با حضور پيمانكار اقدام  مي نمايد . كليه خسارات وارده به كارفرما از مطالبات پيمانكار نسبت به مبلغ كل قرارداد كسر و تسويه خواهد شد .

 

ماده 8 . نشاني دو طرف

نشاني كارفرما : لاهيجان بلوار امام رضا ( ع )ميدان گلستان -  ساختمان  شهرداري  تلفن : 22-42234721-013

نشاني پيمانكار :  لاهيجان ليالستان كارگاه مصالح بتني بابايي تلفن : 09111414739

 ماده 9 : نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 9 ماده  و در 3 نسخه  تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر كدام از نسخ  امضاء شده داراي اعتبار يكسان مي باشد

824 :تعداد بازدید
1396/09/29 :تاریخ به روز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 14
تعداد بازدید دیروز 84
تعداد کل بازدید 485489
کاربران بر خط 10
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal