۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
اخبار
موافقت نامه پروژه اجراي پياده روسازي و نصب فرش بتن و جدولگذاري

 

موافقت نامه

شهرداري لاهيجان

پروژه اجراي پياده روسازي و نصب فرش بتن و جدولگذاري

( مسير سطح شهر  )

 

سال1396

 

نام پيمانكار : شركت ژئوسيويل كار

 بسمه تعالي

موافقتنامه

اين  موافقتنامه براساس درخواست شماره 43378 مورخ 20/8/96 واحد عمران به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود   بين شهرداري لاهيجان به شماره اقتصادي 411388561159  بنمايندگي
آقاي مسعود كاظمي شهردار لاهيجان كه در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود ، از يك سو و شركت ژئوسيويل كاربه شماره ثبت 1390 به مديريت آقاي راما پرستار   به نشاني  : آستانه اشرفيه خيابان شهيد منتظري جاده كماچال فرآورده هاي  بتني پرستار  تلفن تماس : 09111412478  كه در اين پيمان پيمانكار ناميده مي شود  ، از سوي ديگر ، طبق  مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است  منعقد مي گردد .

ماده 1 . موضوع پيمان

موضوع پيمان عبارتست از :

تجهيز كارگاه ، تامين مصالح ، تامين نيروي اجرايي ماهر، تخريب و برچيدن فرش كف موزاييك قديمي  با هر نوع ملات و بتن كف ، اجراي عمليات خاكبرداري به ضخامت 15 cm و حمل مواد به خارج از محدوده ،  تسطيح و ريگلاژ كف بستر  به ضخامت 15 cm ،تهيه و  اجراي مخلوط ريزي براي تحكيم بستر و كوبيدن آن ، تهيه و اجراي بتن كفسازي  با ملات ماسه و سيمان با عيار 250 kg سيمان و اجراي شيب بندي مناسب ،تهيه و اجراي كفپوش  20 ×20(قرمز و سفيد) و كفپوش طرح كنگره  به ضخامت4 سانتيمتر با ملات ماسه و سيمان و دوغاب ريزي با ماسه ريز دانه و پاكسازي سطح كار تمام شده ،  تهيه و اجراي جدول بتني در ابعاد 15 ×35 × 50 سانتيمتر ، تهيه مصالح و اجراي جدول فانتزي(12*10*50) ، تهيه و اجراي عمليات  شن ريزي و تسطيح و ريگلاژ كف بستر به ضخامت متوسط cm10 در مسير  سطح شهر با نظارت شهرداري واحد عمران خواهد بود .  رعايت اصول فني و مشخصات اجرايي الزامي است . رعايت امنيت و نگهداري كارگاه بعهده پيمانكار ميباشد . پرداخت حق الزحمه با تائيد دستگاه نظارت  در قالب صورت وضعيت خواهد بود .  تهيه كليه مصالح و تجهيزات مورد نياز براي اجراي پروژه بعهده پيمانكار مي باشد  . كليه كسورات قانوني بعهده  پيمانكار مي باشد .

 

ماده 2 . اسناد و مدارك پيمان

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است كه رعايت كليه نشريه هاي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كه به نوعي با عمليات موضوع اين قرارداد مرتبط است الزامي مي باشد .

الف ) موافقتنامه

ب )    شرايط عمومي

ج )    شرايط خصوصي

د )    برنامه زماني كلي

ه)    فهرست بهاء و مقادير كار

و )   مشخصات فني ( مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي ) ، دستورالعملها و استانداردهاي فني

ز )   نقشه ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و بمنظور اجراي پيمان به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد جزء  اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد . اين اسناد بايد در چهارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود . اين اسناد ، ممكن است بصورت مشخصات فني ، نقشه ، دستور كار و صورتمجلس باشد . درصورت وجود هر گونه دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان ، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و

مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي ،
 نقشه هاي اجرايي و مشخصات  عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بهاء بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد .

 

ماده3  . مبلغ پيمان

مبلغ پيمان  به عدد  000/000/200/1  ريال به حروف : يك ميليارد و دويست ميليون ريال  است .  مبلغ قرارداد طبق شرايط پيمان تا  25% مبلغ اوليه  قابل افزايش يا كاهش مي باشد . ارائه 10% از مبلغ قرارداد بصورت ضمانت نامه بانكي و يا مبلغ نقدي به حساب سپرده شهرداري بعنوان ضمانت تعهد انجام كار از سوي پيمانكار  الزامي است . 10 درصد از مبلغ هر صورت وضعيت بعنوان حسن انجام كار تا پايان دوره تضمين قرارداد نزد كارفرما باقي خواهد ماند .

1-        تخريب و برچيدن موزاييك كف قديمي  با هر نوع ملات و بتن كف از قرار هر  متر مربع  به مبلغ 000/35  ريال

2- اجراي عمليات خاكبرداري ،  تسطيح و ريگلاژ كف  بستر ، تهيه و  اجراي بتن كفسازي  با ملات ماسه و سيمان با عيار 250 kg سيمان و اجراي شيب بندي مناسب، تهيه و اجراي كفپوش  طرح كنگره به ضخامت 4 سانتيمتر با ملات ماسه و سيمان و دوغاب ريزي با ماسه ريز دانه و پاكسازي سطح كار تمام شده از قرار هر متر مربع به مبلغ 000/550 ريال

3-       اجراي عمليات خاكبرداري ،  تسطيح و ريگلاژ كف  بستر ، تهيه و  اجراي بتن كفسازي  با ملات ماسه و سيمان با عيار 250 kg سيمان و اجراي شيب بندي مناسب ، تهيه و اجراي كفپوش  20 ×20به ضخامت 4 سانتيمتر با ملات ماسه و سيمان و دوغاب ريزي با ماسه ريز دانه و پاكسازي سطح كار تمام شده از قرار هر متر مربع به مبلغ  000/600 ريال

4-تهيه و اجراي عمليات شن ريزي و تسطيح و ريگلاژ كف بستر به ضخامت متوسط cm 10 از قرار هر متر مربع به
مبلغ 000/70  ريال

5-اجراي عمليات تخريب بتن با هر عيار سيمان تا ضخامت 10 cm از قرار هر متر مربع به مبلغ  000/180 ريال

6         - تهيه مصالح و اجراي جدول بتني در ابعاد 15 ×35 × 50 سانتيمتر ( بدون كانيو) از قرار هر متر طول  000/400 ريال

7         - تهيه مصالح  و اجراي جدول بتني در ابعاد 15 ×35 × 50 سانتيمتر (با كانيو) از قرار هر متر طول  000/480 ريال

8- تهيه مصالح و اجراي جدول فانتزي (12*10*50) از قرار هر متر طول 000/300 ريال

-        به موارد موضوع پيمان هيچگونه تعديل پرداخت نميگردد .

 

ماده 4 . تاريخ تنفيذ ، مدت  و تاريخ شروع به كار

الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن ( ابلاغ از سوي كارفرما ) نافذ است .

ب) مدت پيمان 5  ماه است و  اين مدت ، تابع تغييرات موضع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است .

ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان ، تنظيم مي شود .

پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت يك هفته  نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان ، اقدام نمايد .

ماده 5 . دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي شود ، براي مدت 12 ماه  از سوي پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل شود .

ماده 6 . نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، از طرف كارفرما به عهده  شهرداري  - واحد عمران به نشاني  لاهيجان   خيابان شهيد فهميده ساختمان معاونت اجرايي تلفن تماس : 42232050-013  واگذار شده است   كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود .

ماده 7 . فسخ قرارداد :

در صورتيكه به تشخيص كارفرما پيمانكار به هر علت و در هر مرحله از كار قادر به اجراي تعهدات خود براي انجام خدمات موضوع قرارداد و كسب رضايت كارفرما نباشد كارفرما مي تواند طي پانزده  روز و با اعلام قبلي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد . پس از فسخ قرارداد كارفرما نسبت به تهيه و تنظيم صورتجلسه با حضور پيمانكار اقدام  مي نمايد . كليه خسارات وارده به كارفرما از مطالبات پيمانكار نسبت به مبلغ كل قرارداد كسر و تسويه خواهد شد .

 

ماده8 . نشاني دو طرف

نشاني كارفرما : لاهيجان - بلوار امام رضا(ع) ميدان گلستان   ساختمان ستادي شهرداري-  تلفن تماس42234721-42234722 -013

نشاني پيمانكار : آستانه اشرفيه خيابان شهيد منتظري جاده كماچال فرآورده هاي  بتني پرستار  تلفن تماس : 09111412478


      ماده 9 : نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 9 ماده  و در 3 نسخه  تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر كدام از نسخ  امضاء شده داراي اعتبار يكسان مي باشد

6 :تعداد بازدید
1396/09/16 :تاریخ به روز رسانی
آب و هوا
اوقات شرعی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
City
Temp
بیشینه
HightTemp
کمینه
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 26
تعداد بازدید دیروز 122
تعداد کل بازدید 271719
کاربران بر خط 2
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal