۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
اخبار
موافقت نامه شهرداری لاهیجان بهسازی واصلاح معابر پروژه تهیه واجرای آسفالت

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

موافقت نامه

شهرداری لاهیجان

بهسازی واصلاح معابر

پروژه تهیه واجرای آسفالت 

 مسیر حد فاصل میدان سردار جنگل تا میدان شهید جانعلی جعفری

سال 1397

 

 

 

 

پیمانکار: شرکت مدرن سازان جاده ابریشم

                                                

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

موافقتنامه  

این موافقتنامه براساس درخواست شماره 59476 مورخ 7/11/96 واحد عمران  به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود فیمابین شهرداری لاهیجان به شماره اقتصادی 411388561159 بنمایندگی آقای مسعود کاظمی شهردارلاهیجان که در این پیمان کارفرما نامیده می شود،از یک سو و شرکت مدرن سازان جاده ابریشم   به نمایندگی خانم منیر پورمحمدی   به نشانی :رشت خیابان شهدا کوچه داروخانه جیران زاده کوچه طالقانی کوچه ساسان ساختمان نیک واحد 2  تلفن تماس : 09119282494که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است  منعقد می گردد .

 ماده 1 موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است :

تهیه وحمل آسفالت تا پروژه،پخش قیر نفوزی پریمکت وتک کت باضریب وزنی1200گرم و350گرم درمترمربع، پخش آسفالت با فنیشر به ضخامت تعیین شده طبق دستور دستگاه نظارت (بیندر بادانه بندی19-0میلی متر)در معابر خاکی و برای روکش (لایه دوم)به ضخامت تعیین شده طبق دستور دستگاه نظارت (کوبیده شده)بااجرای قیر نفوذی
تک کت،انجام تسطیح وریگلاژباغلطک چرخ فلزی ولاستیکی ورعایت نکات ایمنی واصول فنی در بخشنامه های مرتبط بانظارت شهرداری و ارایه گزارش آزمایشگاه از کیفیت مصالح و کنترل پروژه در مراحل اجرا با نظارت شهرداری واحد عمران در مسیر حد فاصل میدان سردار جنگل تا میدان شهید جانعلی جعفری خواهد بود.

-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد .

-ارائه ضمانتنامه تعهد انجام کار الزامی است . 

-رعایت اصول فنی و مشخصات اجرایی الزامی است .

-تهیه کلیه تجهیزات شامل : قیرو آسفالت وگازوئیل بعهده پیمانکار است.

-مبنای رسیدگی براساس نشریه هاوبخشنامه های معاونت برنامه ریزی کشور ونتایج آزمایشگاهی خواهد بود.

ماده 2- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است که رعایت کلیه نشریه های دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نوعی با عملیات موضوع این قرارداد مرتبط است الزامی می باشد .

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

ه- ) فهرست بهاء و مقادیر کار

 

 

 

 

 

و ) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی ) ، دستور العملها و استانداردهای فنی

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و بمنظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد جزء اسناد و مدارک پیمان به شماره می آید . این اسناد باید در چهار چوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ممکن است بصورت مشخصات فنی ، نقشه ،دستور کار و صورتمجلس باشد .

در صورت وجود هرگونه دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،اولویت به ترتیب  با مشخصات فنی خصوصی ،  نقشه های اجرایی و مشخصات عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد فهرست بهاء بر دیگر  اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .    

 ماده 3 مبلغ پیمان 

مبلغ پیمان به عدد  000/000/700/1 ریال وبه حروف یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال است . مبلغ قرارداد طبق شرایط پیمان تا  25% مبلغ اولیه قابل افزایش یا کاهش می باشد. ارائه 10 % از مبلغ قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی و یا مبلغ نقدی به حساب سپرده شهرداری بعنوان ضمانت تعهد انجام کار از سوی پیمانکار الزامی است . 10 درصد از مبلغ هر صورت وضعیت بعنوان حسن انجام کار تا پایان دوره تضمین قرارداد نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

1- تهیه وحمل مصالح ، پخش آسفالت توپکا با دانه بندی19-0میلی متر در ضخامت کوبیده شده برای هر سانت در واحد سطح از کار تمام شده از روکش خیابان آسفالته بمبلغ 000/88 ریال .

2- تهیه و پخش قیر نفوزی پریمکت باضریب وزنی متوسط1200گرم در متر مربع از معابر خاکی آماده شده توسط شهرداری وتهیه وپخش آسفالت بادانه بندی19- 0 از نوع بیندر برای هر سانت توسط ماشین آلات راهسازی وفنیشر به مبلغ 000/91 ریال

 

ماده 4 تاریخ تنفیذ مدت و تاریخ شروع کار

الف ) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

ب)مدت پیمان 4 ماه است و این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است

ج) تاریخ شروع کار ،تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید . 

ماده 5 دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39  شرایط عمومی تعیین می شود برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده شرایط عمومی عمل شود .

 

 

 

 

 

 

ماده 6 - نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به عهده                                            شهرداری - واحد عمران به نشانی : لاهیجان- خیابان شهید فهمیده -ساختمان معاونت  اجرایی-تلفن تماس: 01342348851واگذار شده است که با توجه به مواد 32و 33 شرایط عمومی انجام می شود .

 

ماده 7 : فسخ قرارداد :

در صورتیکه به تشخیص کارفرما پیمانکار به هر علت و در هر مرحله از کار قادر به اجرای تعهدات خود برای انجام خدمات موضوع قرارداد و کسب رضایت کارفرما نباشد کارفرما می تواند طی پانزده روز و با اعلام قبلی راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید . پس از فسخ قرارداد کارفرما نسبت به تهیه و تنظیم صورتجلسه با حضور پیمانکار اقدام می نماید . کلیه خسارات وارده به کارفرما از مطالبات پیمانکار نسبت به مبلغ کل قرارداد کسر و تسویه خواهد شد .

 

ماده 8 : نشانی دو طرف :

نشانی کارفرما : لاهیجان بلوار امام رضا(ع) میدان گلستان  ساختمان ستادی شهرداری - تلفن تماس: 42234721-42234722-013

نشانی پیمانکار : :رشت خیابان شهدا کوچه داروخانه جیران زاده کوچه طالقانی کوچه ساسان ساختمان نیک واحد 2  تلفن تماس : 09119282494

 

ماده 9 : نسخ قرارداد :

این قرارداد در 9 ماده و در 4 نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر کدام از نسخ امضاء شده دارای اعتبار یکسان می باشد.

 

 

824 :تعداد بازدید
1397/02/27 :تاریخ به روز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 12
تعداد بازدید دیروز 84
تعداد کل بازدید 485487
کاربران بر خط 0
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal