۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
اخبار
بهسازی و اصلاح معابر پروژه اجرای پیاده روسازی و نصب فرش بتن

موافقت نامه

شهرداری لاهیجان

بهسازی و اصلاح معابر

پروژه اجرای پیاده روسازی و نصب فرش بتن

( مسیر خیابان بعثت و دیگر نقاط سطح شهر )

سال 1397

پیمانکار: شرکت ممتازکاران صنعت گیل

بسمه تعالی

موافقتنامه

این موافقتنامه براساس درخواست شماره 66211 مورخ 7/12/96 واحد عمران به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود فیمابین شهرداری لاهیجان به شماره اقتصادی 411388561159 بنمایندگی
آقای مسعود کاظمی شهردار لاهیجان که در این پیمان کارفرما نامیده می شود،از یک سو و شرکت ممتازکاران صنعت گیل به
مدیریت آقای کورش صدرممتاز به نشانی : لاهیجان
سوستان پایین محله کوچه موسی زاده - بن بست ایثار پلاک 35 تلفن
تماس :09111302599که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می گردد .

ماده 1 موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از : تجهیز کارگاه ، تامین مصالح ، تامین نیروی اجرایی ماهر، تخریب و برچیدن موزاییک کف و بتن قدیمی ، اجرای عملیات خاکبرداری به ضخامت 15 cm و حمل مواد به خارج از محدوده ، تسطیح و ریگلاژ کف بستر به ضخامت 15 cm ،تهیه و اجرای مخلوط ریزی برای تحکیم بستر و کوبیدن آن ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ملات ماسه و سیمان با عیار 250 kg سیمان و اجرای
شیب بندی مناسب ،تهیه و اجرای کفپوش 20 ×20(قرمز و سفید) و کفپوش طرح کنگره به ضخامت4 سانتیمتر با ملات ماسه و سیمان و دوغاب ریزی با ماسه ریز دانه و پاکسازی سطح کار تمام شده ،
تهیه و اجرای جدول بتنی در ابعاد 15 ×35 × 50 سانتیمتر ، تهیه مصالح و اجرای جدول فانتزی 12*10*50 ، تهیه و اجرای عملیات شن ریزی و تسطیح و ریگلاژ کف بستر به ضخامت متوسط cm10 در مسیر خیابان بعثت و دیگر نقاط سطح شهر طبق دستور کار و مشخصات فنی و اجرایی و با نظارت شهرداری - واحد عمران خواهد بود . پرداخت حق الزحمه با تایید دستگاه نظارت در قالب صورت وضعیت خواهد بود. تهیه کلیه مصالح مورد نیاز بعهده پیمانکار میباشد. کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

ماده 2- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است که رعایت کلیه نشریه های دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نوعی با عملیات موضوع این قرارداد مرتبط است الزامی می باشد .

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

ه)فهرست بهاء و مقادیر کار

و)مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ، مسخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی

ز)نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و بمنظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله میگردد جزء اسناد و مدارک پیمان به شماره می آید .این اسناد باید در چهارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه می شود.این اسناد ممکن است بصورت مشخصات فنی ،نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود هرگونه دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

ماده 3 مبلغ پیمان

مبلغ پیمان به عدد000/000/800 ریال و به حروف هشتصد میلیون ریال می باشد. مبلغ قرارداد طبق شرایط پیمان تا
25 % مبلغ اولیه قابل افزایش یا کاهش می باشد. ارائه 10 % از مبلغ قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی و یا مبلغ نقدی به حساب سپرده

شهرداری بعنوان ضمانت تعهد انجام کار از سوی پیمانکار الزامی است . 10 درصد از مبلغ هر صورت وضعیت بعنوان حسن انجام کار تا پایان دوره تضمین قرارداد نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

1- تخریب و برچیدن موزاییک کف و بتن قدیمی از قرار هر متر مربع به مبلغ 000/35 ریال

2- اجرای عملیات خاکبرداری ، تسطیح و ریگلاژ کف بستر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ملات ماسه و سیمان با عیار 250 kg سیمان و اجرای شیب بندی مناسب، تهیه و اجرای کفپوش طرح کنگره به ضخامت 4 سانتیمتر با ملات ماسه و سیمان و دوغاب ریزی با ماسه ریز دانه و پاکسازی سطح کار تمام شده از قرار هر متر مربع به مبلغ 000/550 ریال

3- اجرای عملیات خاکبرداری ، تسطیح و ریگلاژ کف بستر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ملات ماسه و سیمان با عیار 250 kg سیمان و اجرای شیب بندی مناسب ، تهیه و اجرای کفپوش 20 ×20به ضخامت 4 سانتیمتر با ملات ماسه و سیمان و دوغاب ریزی با ماسه ریز دانه و پاکسازی سطح کار تمام شده از قرار هر متر مربع به مبلغ 000/600 ریال

4-تهیه و اجرای عملیات شن ریزی و تسطیح و ریگلاژ کف بستر به ضخامت متوسط cm10 از قرار هر متر مربع به
مبلغ 000/70 ریال

5-اجرای عملیات تخریب بتن با هر عیار سیمان تا ضخامت 10 cm از قرار هر متر مربع به مبلغ 000/180 ریال

6 - تهیه مصالح و اجرای جدول بتنی در ابعاد 15 ×35 × 50 سانتیمتر ( بدون کانیو) از قرار هر متر طول 000/400 ریال

7 - تهیه مصالح و اجرای جدول بتنی در ابعاد 15 ×35 × 50 سانتیمتر (با کانیو) از قرار هر متر طول000/480 ریال

8- تهیه مصالح و اجرای جدول فانتزی (12*10*50) از قرار هر متر طول 000/300 ریال

ماده 4 تاریخ تنفیذ مدت و تاریخ شروع کار

الف ) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

ب)مدت پیمان 4 ماه است و این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار ،تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید .

ماده 5 دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل شود .

ماده 6 - نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به عهده شهرداری - واحد عمران به نشانی : لاهیجان خیابان شهید فهمیده ساختمان معاونت اجرایی تلفن تماس: 01342348851واگذار شده است که با توجه به مواد 32و 33 شرایط عمومی انجام می شود .

ماده 7 . فسخ قرارداد

در صورتیکه به تشخیص کارفرما پیمانکار به هر علت و در هر مرحله از کار قادر به اجرای تعهدات خود برای انجام خدمات موضوع قرارداد و کسب رضایت کارفرما نباشد کارفرما می تواند طی پانزده روز و با اعلام قبلی راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید . پس از فسخ قرارداد کارفرما نسبت به تهیه و تنظیم صورتجلسه با حضور پیمانکار اقدام می نماید . کلیه خسارات وارده به کارفرما از مطالبات پیمانکار نسبت به مبلغ کل قرارداد کسر و تسویه خواهد شد .

ماده 8 - نشانی دو طرف

نشانی کارفرما : لاهیجان بلوار امام رضا(ع) میدان گلستان ساختمان ستادی شهرداری - تلفن تماس: 42234721-42234722-013

نشانی پیمانکار : لاهیجان سوستان پایین محله کوچه موسی زاده - بن بست ایثار پلاک 35 تلفن تماس :0911130259

ماده 9 : نسخ قرارداد

این قرارداد در 9 ماده و در 4 نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر کدام از نسخ امضاء شده دارای اعتبار یکسان می باشد.

889 :تعداد بازدید
1397/02/27 :تاریخ به روز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 11
تعداد بازدید دیروز 84
تعداد کل بازدید 485486
کاربران بر خط 0
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal