۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
 
 
روابط عمومی و امور بین الملل
 
 
آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف واختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي

      هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 312/2082 س خ     مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و شوراي اطلاع‌رساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:


آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
 
ماده 1

دراين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

    الف: روابط عمومي: اداره كل يا دفاتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي

ب: شورا: شوراي اطلاع رساني دولت

ج : سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رييس شوراي اطلاع رساني دولت


ماده 2

اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان، اجراي سياستهاي اطلاع رساني دولت، همكاري با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف، پاسخگويي به ابهام ها و اطلاع رساني در خصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكار سنجي عمومي و دستگاهي است.

تبصره

تبصره 1 ـ  شرح وظايف ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف ياد شده، با توجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي‌ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي‌گردد.

تبصره 2 ـ به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند .


ماده 3

امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ بايد تابع  خط مشي ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد.

تبصره 1 ـ رييس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده  و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين نامه را با همكاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و مؤسسات ذي‌صلاح  غير دولتي فراهم سازد.

تبصره 2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع‌رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد.

تبصره 3 ـ اختيارات هيئت وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كارگروهي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تفويض مي‌گردد. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كارگروه ياد شده مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت  قابل صدور مي‌باشد.

تبصره 4 ـ پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آيين نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.


ماده 4

مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرك و آگاهي سياسي ـ اجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط‌عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمانها و ادارات زير مجموعه هر دستگاه با هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد.

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليتهاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهاي دستگاه از جمله پايگاههاي اطلاع رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ عالي ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط به اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه، از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد.


ماده 5

به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه، شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره ـ شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استانها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشكيل مي‌گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.

ماده 6

به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان   دولت ـ مصوب 1370ـ و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد

ماده 7

روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و مؤسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابلاغي موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاي) ايراني، موضوع تصويب نامه شماره 109060 / ت 35741 هـ مورخ 5/9/1385 از سوي   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند

ماده 8

روابط عمومي‌ها حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشارتي سال بعد خود را بر اساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود

ماده 9

دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه‌هاي ضروري دستگاه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي‌ها قرار دهند.

ماده 10

كليه آيين نامه، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله تصويب‌ نامه شماره 81552   مورخ 8/12/1353 لغو مي‌گردد .


 
 
 
 
1392/09/14 تاريخ بروز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 40
تعداد بازدید دیروز 76
تعداد کل بازدید 573102
کاربران بر خط 5
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal